Kerkenraad

DE LEIDING VAN DE KERK

Samenstelling
Zoals het geval is bij alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt ook onze Protestantse Gemeente in Doorn (PGD) geleid door de plaatselijke Kerkenraad. Deze wordt de Grote Kerkeraad (GK)genoemd. De GK wordt gevormd door drie predikanten twintig ouderlingen (waarvan vijf als ouderling-kerkrentmeester en een als ouderling-scriba) en vijftien diakenen. In totaal zijn er veertig leden. Ouderlingen en diakenen worden voor een periode van vier jaren gekozen door de gemeente Deze periode kan één keer verlengd worden met nog vier jaar. Predikanten worden als regel voor onbepaalde tijd beroepen .Bijna alle leden van de kerkenraad maken deel uit van één der negentien secties waarin Doorn is opgedeeld.

Verantwoordelijkheden
De Kerkenraad is onder meer verantwoordelijk voor de zondagse eredienst, de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. Tevens beheert zij het vermogen (de financiën) van de kerk. Verder draagt ze zorg ze voor een goede communicatie met de andere kerken in de omgeving . Ook zendt zij afvaardigingen naar de classicale vergaderingen. Om deze zaken goed te kunnen behartigen wordt eens per vier jaar een beleidsplan opgesteld en worden regelingen vastgesteld waaronder de verkiezing van ambtsdragers, het beheer van het vermogen van de gemeente en de wijze van werken van de Kerkenraad. Deze regelingen worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. Ook is hierover overleg met het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en andere daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. De Kerkenraad fungeert binnen de gemeente als Bestuur, maar zal de uitvoering overlaten aan het daarvoor ingestelde taakgroepen. Voor vermogensrechtelijke zaken is dit de taakgroep van Kerkrentmeesters en de taakgroep van Diakenen. Voor de uitvoering van de Erediensten en van het Pastoraat is dit resp. de taakgroep Eredienst en de taakgroep Pastoraat. Voor het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is de taakgroep Missionaire gemeente in het leven geroepen. Zij werkt nauw samen met de Diaconie.
Kleine Kerkenraad

DE KLEINE KERKENRAAD
wordt gevormd door de predikanten, de beide voorzitters en de scriba Ook is er uit elke taakgroep één vertegenwoordiger aanwezig. Zij vormen het dagelijks bestuur. De kerkenraad vergadert maandelijks. Zij heeft onder andere de taak, door de Grote kerkenraad opgedragen,
  • het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad;
  • het uitvoeren van besluiten van de kerkenraad;
  • het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en spoedeisende zaken;
  • Het voorbereiden van de besluitvorming door de kerkenraad;
  • het opstellen van een beleidsplan;
  • het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen ter vaststelling door de Kerkenraad;
  • voorbereiden en uitvoeren van een beroepingsprocedure en van de verkiezing en benoeming van ambtsdragers;
  • voorbereiden van afgevaardigden naar andere kerkelijke organen