Taakgroep Eredienst

In de vieringen klopt het hart van onze gemeente. We komen bijeen om God te loven en met elkaar te delen: blijdschap en verdriet, gebeden, liederen en verhalen, brood en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om in de kerk ‘op verhaal te komen’.

Rond het licht, dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden
(lied 287)


Wij willen graag een eigentijdse gemeente zijn. De eredienst is aan de ene kant tijdloos maar aan de andere kant onderhevig aan ontwikkelingen in kerk en samenleving Dit werkt door en resoneert ook in onze wijze van vieren. Ook nieuwe communicatiemiddelen zijn daarom onderwerp van gesprek. De Taakgroep Eredienst verdiept zich in vragen rondom de liturgie en de wijze van vieren van onze gemeente. Zij werkt nauw samen met de predikanten aan de voorbereiding en de evaluatie van de vieringen.

De taakgroep bestaat uit momenteel uit vijf gemeenteleden (waarvan een afvaardiging van de diaconie en de kindernevendienst) en een predikant.


De werkvelden van de Taakgroep zijn:

  • zondagse erediensten
  • bijzondere diensten, zoals de startzondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar, de week van Pasen, Doorn Zingt
  • kerkdienstrooster, preekbeurten en lectores
  • kindernevendienst en kinderoppasdienst
  • muziekcommissie met organisten, cantorij, ad hoc-koor
  • welkomstcommissie, bloemencommissie, koffiedienst

Contactpersoon: dhr.Jon de Gier, Algemeen e mail adres